Primary Contract Removal Protocol / Protocolul de Revocare a Contractului Primar


PRIMARY CONTRACT REMOVAL PROTOCOL 
- presented by Cobra at the Ascension Conference from Taipei and Budapest, 2018 !PROTOCOLUL DE REVOCARE A CONTRACTULUI PRIMAR
- prezentat de Cobra la Conferinţa de Ascensiune de la Taipei și Budapesta, 2018 !Primary Contracts Removal

     Our decision to come to quarantine earth is a consequence of decisions from a long time ago. As we arrived in this quarantine situation, all that happened afterward was a result of these decisions: the primary contract. The dark was in control. Anyone who wanted to incarnate here had to agree to the rules set by the dark. When we made the decision to incarnate, we had to sign a contract. It was an agreement between the dark forces and yourself to limit and program your consciousness in a certain way. We are here and we all signed the contract; if not, we were not allowed to incarnate here. We have a moment of choice now. Do we feel empowered enough to use our Free Will and to cancel this contract? Free Will rules! 

      We can cancel the contract, but for this you need to be aware of its existence. All the problems you have now stem from the contract you agreed to in the past. That is the entry point for changing your problems. When you cancel the original contract, you can stop the attacks with the Law of Manifestation. To cancel the primary contract, say the protocol below out loud.

     We have claimed our own Free Will or at least part of it now. The contract removal protocol can be repeated anytime. It will continue to release parts of the dark control and set you free.

“In the name of my I am presence 
In the name of my soul 
In the name of all light forces
I cancel and nullify
All my past agreements and contracts 
With the dark forces
All those contracts are now null and void
Regardless of their content
Regardless of my subconscious programming
With my free will
I now declare myself free from all those contracts 
And from all influences of the dark forces
I now decree and I command full conscious operation 
Between myself and the light forces
I now decree and I command that my life is guided 
In full alignment with the divine plan
I decree and I command miracles to be manifested in my life
In a way that will manifest happiness for me
And everybody involved 
So be it and so it is.”
 

Eliminarea Contractelor Primare

      Decizia noastră de a ajunge la pământul în carantină este o consecinţă a deciziilor luate de multă vreme. Când am ajuns în această situaţie de carantină, tot ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost rezultatul acestor decizii: contractul primar. Întunericul era în control. Oricine a vrut să se încarneze aici a trebuit să fie de acord cu regulile stabilite de întuneric. Când am luat decizia de a ne încarna, a trebuit să semnăm un contract. A fost un acord între forţele întunecate şi voi înşivă, să vă limitaţi şi să vă programaţi conştiinţa într-un anumit fel. Suntem aici şi toţi am semnat contractul; dacă nu, nu ni s-ar fi permis să ne întrupăm aici. Acum avem un moment de alegere. Ne simţim suficient de împuterniciţi să folosim Voinţa noastră Liberă şi să anulăm acest contract? Voinţa liberă va domina !

    Putem să anulăm contractul, dar pentru asta trebuie să fim conştienţi de existenţa acestuia. Toate problemele pe care le aveţi acum rezultă din contractul cu care aţi fost de accord în trecut. Acesta este punctul de intrare pentru schimbarea problemelor voastre. Când anulaţi contractul iniţial, puteţi opri atacurile prin Legea de Manifestare. Pentru a anula contractul primar, spuneţi protocolul de mai jos cu voce tare :

     Noi acum am revendicat propria noastră Voinţă Liberă sau cel puţin o parte din ea. Protocolul de eliminare a contractului poate fi repetat oricând. Va continua să elibereze părţi ale controlului întunecaţilor şi vă va elibera.

 Traducere :  


„În numele prezenţei mele EU SUNT,
În numele Sufletului meu,
În numele tuturor Forţelor Luminii,
Anulez şi abrog
Toate acordurile şi contractele mele anterioare
Cu Forţele Întunecate
Toate aceste contracte sunt acum nule şi nevalabile
Indiferent de conţinutul lor
Indiferent de programarea mea subconştientă
Cu Voinţa mea Liberă
Mă declar acum liber de toate aceste contracte
Şi de toate influenţele Forţelor Întunecate
Decretez şi comand acum o colaborare deplin conştientă 
Între mine şi Forţele Luminii
Decretez şi comand acum ca viaţa mea să fie ghidată
În aliniere deplină cu Planul Divin
Decretez şi comand să se manifeste miracole în viaţa mea
Într-un mod care va manifesta fericirea pentru mine 
Şi pentru toţi cei implicaţi
Aşa să fie şi aşa este.”


Victoria Luminii !!! 💓💔💗

⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇚⇚⇚⇚⇚⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇚⇚⇚⇚⇚⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇚⇚⇚⇚⇚⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇚⇚⇚⇚⇚
(Source / Sursa :Comments